Lectori salutem

 Az ELTE Bölcsészettudományi Karának számos szakján kezdettől fogva jelentős szerepe van a vallások, a vallási jelenség(ek) ismeretének. Az ókori vagy a keleti kultúrák egészének, a középkornak, de különböző fokon az újkori vagy a mai társadalmaknak és történetüknek megértéséhez, nyelvük és irodalmuk értelmezéséhez elengedhetetlen az adott kultúrához tartozó vallás(ok) tanulmányozása. A vallástudománnyal különösen szoros kapcsolatban van továbbá a néprajz (kulturális antropológia), a filozófia, illetve részterületeik annak és ezeknek valamely közös halmaza (pl. népi vallásosság, rítuskutatás, vallásfilozófia), de a régészet vagy a művészettörténet is minduntalan olyan tárgyakat vizsgál, amelyek vallási-rituális vonatkozásúak. A Karon számos, nemzetközileg számon tartott vallástudós oktatott és kutatott (pl. csak az elhunytak közül Kerényi Károly, Marót Károly, Trencsényi-Waldapfel Imre, Hahn István, Kákosy László).
     Több intézet és tanszék összefogásával a „bolognai” oktatási rendszerben kiépült és sikeresen működik az önálló vallástudományi oktatás is: 2006-tól az alapképzés (BA minor) és 2011-től a mesterképzés (MA). 2016 szeptemberétől pedig megkezdődött a PhD-képzés is a Filozófiatudományi Doktoriskola Vallástudományi doktori oktatási programjában. Mindezek szervezését és vezetését a Kar továbbra sem külön, e célra létrehozott intézetre vagy (intézeti) tanszékre bízza, hanem a jelenlegi keretek közt (a vallástudományi szakfelelősök és szakirányfelelősök összehangolt önállóságának meghagyásával) az adott helyeken folyó ilyen irányú munkát részben a dékáni felügyelete alatt álló oktatási-kutatási-szolgáltató szervezeti egységbe, azaz központba (Vallástudományi Központ) integrálja, amely a különböző oktatási szervezeti egységekben folyó vallástudományi oktatás és kutatás szükséges mértékű koordinálására, szervezésére és eredményeiknek a Karon, az Egyetemen és azon kívül való megismertetésére hívatott.
     Mind a vallástudományi oktatás és kutatás, mind a Vallástudomány Központ egy világnézetileg semleges egyetem keretei között működik, s a vallások és a vallásos ember, a vallási kultúra iránti tisztelet, megértés, tolerancia, a tárgyilagos és empatikus tudományos vizsgálat és az eredmények szakszerű, kiegyensúlyozott bemutatása elvi alapjain áll, de különös tisztelettel tekint az Egyetemalapító személyére és az alapítás körülményeire.
     E honlap is e szolgálat jegyében épül ki, jelenlegi és leendő hallgatóink, oktatóink-kutatóink, az egyetemi és a szélesebb szakmai közösség és minden érdeklődő javára, támogatását, szakmai közreműködését remélve. Az oldalakon végigfutó apró képek sorrendje semmiféle értékítéletet nem, annál inkább megbecsülést jelez; legtöbbjükhöz a semmivel nem pótolható személyes jelenlét emléke is kötődik.
 
Déri Balázs egyetemi tanár,
a Vallástudományi Központ igazgatója

 

A hónap képe


Színeváltozás ünnepe (az ónaptár szerint aug. 6., az új naptár szerint aug. 19.) 
a szentendrei Preobrazsenszka- (Színeváltozás-)templomban.

(Fotó: Jaksity Iván)
 

Szent Máté írása szerént való evangélium, XVII. rész, 1−9: 
(1) Azután hatod nappal melléje vövé Jézus Pétert, Jakabot és Jánost, az ő atyjafiát, és felvivé őket magoknak egy nagy magas hegyre. (2) És elváltozék őelőttök, és fényes vala az ő orcája, mint az  Nap, és az ő ruhái fejérek valának, mint az fényesség. (3) És imé láták Mózest és Illyést beszélleni ővéle. (4) Felelvén pedig Péter, monda Jézusnak: „Uram, jó minékünk itt laknunk, ha akarod, csináljunk itt három hajlékokat, néked egyet, Mózesnek másikat, és Illyésnek az harmadikot”. (5) És mikor ezeket mondaná (Péter), imé nagy fényes köd környülvövé őket, és imé az ködből szó adaték, ezt mondván: „Ez az én szerelmes Fiam, kiben én megnyugodtam; őtet hallgassátok!” (6) És mikor ezt hallották vólna az tanítványok, arccal leesének, és igen megrémülének. (7) Akkor Jézus járólván illeté őket, és monda: „Keljetek fel és ne féljetek!” (8) Felemelvén pedig az ő szemeket, senkit nem látának, hanem csak Jézust egyedül. (9) És mikoron leszállottak vólna az hegyrül, parancsola nékiek Jézus, mondván: „Senkinek ne mondjátok ez látást, mígnem az embernek Fia halálból feltámad!” 
(
Károli Gáspár fordítása, Vizsoly, 1590);

 

További képek

 

Archívum

Feliratkozás ELTE BTK Vallástudományi Központ | Centre for the Study of Religion RSS csatornájára